I dagarna släppte IPCC:s sin sjätte klimatrapport som bevisar att det är människan som har orsakat klimatförändringarna, inte bara bidragit till dem. Det är dyster läsning. Men det innebär också att vi kan göra någonting åt dem. Och det känns hoppfullt.

Klimatrapporten ”Den vetenskapliga grunden” består av nästan 4 000 sidor varav sammanfattningen upptar 41 sidor. Beläggen för att människans inverkan har lett till snabba förändringar i klimat och väder kan sammanfattas så här:

NULÄGE: Mänskligt inflytande har värmt upp klimatsystemet i en takt som saknar motstycke under de senaste tvåtusen åren. Allt fler exempel på extremväder som värmeböljor, kraftig nederbörd, torka, skogsbränder och tropiska cykloner har redan observerats över hela världen. Samtidigt har våra kunskaper om klimatprocesser och klimatsystemet förbättras.

FRAMTID: Den globala yttemperaturen fortsätter att öka, oavsett utsläppscenario. Uppvärmningen på 1,5–2 grader Celsius kommer att överskridas under 2000-talet om utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser inte minskar kraftigt under de kommande årtiondena.

Förändringar i klimatsystemet ökar i frekvens och intensitet vilket står i direkt relation till den ökade globala uppvärmningen som drivs av skogsavverkning och fossila bränslen. Fortsätter utsläppen att öka kommer kolsänkor på land och till havs inte längre att kunna bromsa ackumuleringen av koldioxid i atmosfären. Många förändringar i havet och inlandsisarna samt den globala havsnivån är redan bestående.

RISKER: Med fortsatt global uppvärmning kommer allt fler platser att uppleva samtidiga förändringar i klimatpåverkan och långt fler sådana vid 2 grader Celsius än vid 1,5 grader Celsius. Förändringar av havscirkulationen samt iskollaps måste ses som mycket sannolika och kan inte uteslutas.

MÖJLIGHETER:  Varje ton koldioxidutsläpp bidrar till den globala uppvärmningen. För att begränsa framtida klimatförändringar måste nivån av koldioxidutsläpp sänkas till noll. Och en kraftig minskning av andra växthusgaser som metan skulle bidra till att minska luftföroreningarna.

5 tips för att komma i gång med hållbarhetsarbetet – en snabbguide

IPCC:s klimatrapport är entydig. Det är människan som ligger bakom klimatförändringarna. Vi vet vad vi måste göra. Och vi vet när vi måste sätta i gång. Så det finns inget att vänta på. Nu höjer vi ambitionerna och gör allt vi kan för att snabba på omställningen. Vet du inte var du ska börja kan Green Onions snabbguide vara till hjälp.

IPCC:s klimatrapporter

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är Förenta Nationernas mellanstatliga klimatpanel som sammanställer rapporter över aktuell vetenskaplig information kring mätningar av klimatförändringar och deras konsekvenser samt möjliga lösningar.

Klimatpanelen startades 1988 och i dagarna släpptes klimatrapporten ”Den vetenskapliga grunden” som bygger på mer än 14 000 vetenskapliga artiklar, författade och granskade av forskare och experter från hela världen. Det är den första av tre delrapporter och följs av ”Effekter, anpassning och sårbarhet” samt ”Att begränsa klimatförändringarna” som båda släpps under det första kvartalet 2022.

IPCC har sedan 1990 släppt fem omfattande klimatrapporter. Nu pågår arbetet med AR6 (Sixth Assessment Report) där man hittills har tagit upp 1,5 graders global uppvärmning, inventering av växthusgaser, klimatförändringar och marken samt havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Dessa delrapporter släpptes 2018–2019 och en sammanställning av samtliga rapporter väntas hösten 2022.

I klimatpanelen representeras Sverige av SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). Där hittar du länkar till rapporterna från IPCC.

Maria Lindberg Howard
Beep – medlem i Green Onion Collective