På kort tid har coronapandemin lamslagit stora delar av livet för miljarder människor. Hela världen väntar nu ivrigt på att allt ska snart ska kunna återgå till det normala. Men det som redan nu krävs av oss är förmågan till omstart. Det som kommer att prägla ekonomin under lång tid framöver är hållbarhet och digitalisering.

Stockholms Handelskammare tog i våras initiativet till Omstartskommissionen som i veckan lämnade sin slutrapport. Omstartskommissionen består av några av landets ledande experter inom grön omställning, digitalisering, entreprenöriellt näringsliv, arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, bostadsmarknad, finanspolitik och skattesystem. De fick i uppdrag att analysera svåra utmaningar och ta fram förslag till reformer på kort och lång sikt inom sina respektive områden – allt för att skapa ett starkare Sverige i världen.

I deras slutrapport har vi kikat lite närmare på kapitlen om…

Grön omställning

Sveriges styrkor är en elförsäljning som är nästan helt oberoende av fossila bränslen. Vi har stora naturtillgångar och goda ekonomiska förutsättningar samt ett stort tekniskt kunnande hos företag med dessutom har ett starkt engagemang och en vilja till samverkan. Tung industri, långväga transporter och en hög konsumtionsnivå som våra största svagheter.

Enligt Omstartskommissionen innebär en cirkulär ekonomi en stor besparingspotential för både samhälle och företag. För en omstart behöver de hinder som finns i dagens olika regelverk avlägsnas. Men det krävs också investeringar, innovationer och nya affärsmodel­ler.

Några av förslagen på kort sikt

 • Inrätta stöd för energieffektivisering av byggnader, särskilt riktat till investeringar i byggnadens klimatskal
 • Ge riktade lån, kreditgarantier eller kompetensstöd för energieffektivisering till små och medelstora företag
 • Förkorta tillståndsprocesser för utbyggnad av elnät
 • Utöka skattebefrielse för installation av solceller
 • Inrätta ett investeringsprogram för hållbar turism

Några av förslagen på lång sikt

 • Identifiera regelverk som förhindrar omställning
 • Inrätta ett permanent system som beviljar frizoner, snabbspår, testbäddar etc
 • Ta ytterligare kliv mot en cirkulär ekonomi (nya material, avancerad återvinning, återbruk, cirkulär design, cirkulära affärsmodeller)
 • Upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt resiliens
 • Utveckla ekonomiska styrmedel i EU för omställningen

Entreprenöriellt näringsliv

Entreprenörskap ska ses som en produktionsfaktor och en nödvändig förutsättning för näringslivets förnyelse och omvandling. Det handlar om individer som tar risker och driver förändring genom att ta fram idéer, uppfinningar och forskningsresultat som skapar ett ekonomiskt värde på marknaden.

Kriser har alltid lett till att företag och branscher antingen slås ut eller förnyas. Klimathotet ligger bakom en rad innovationer och affärsmodeller och hållbarhetsarbetet driver omställningen.

Trots att det svenska näringslivet till största delen består av SME:s är de delvis bortglömda då det allmänna intresset för startups och storföretag ofta är större. Många svenska små och medelstora företag brottas med överlevnad, lönsamhet och uppskalning. I sin slutrapport pekar Omstartskommissionen på fast investering i en befintlig maskinpark, begränsade ekonomiska resurser och brister i kompetensförsörjningen som typiska problem för att SME:s ska kunna genomföra en nödvändig grön omställning.

Såväl digitalisering som cirkulära affärsmodeller har en betydande potential för att förstärka produktiviteten och konkurrenskraften för små och medelstora företag. Slutrapporten pekar på att insatser bör genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv då det skapar betydande konkurrensfördelar. Det gäller även olika former av stöd som bör kopplas till de globala utvecklingsmål där Sverige har komparativa fördelar

Några av förslagen

Kompetenshöjande insatser bör riktas in på:

 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Bioekonomi
 • Innovation
 • Internationalisering
 • Robusta produktionssystem

Företagen måste fokusera på:

 • Nya material
 • Sekundära råmaterial
 • Avancerad återvinning
 • Återbruk
 • Elfordon/batterier
 • Cirkulär design
 • Cirkulära affärsmodeller

Här kan du läsa om Omstartskommissionen och ladda ner slutrapporten.

Boka ett onlinemöte för er omstart

Liksom Omstartskommissionen är vi på Green Onion övertygade om att näringslivets omstart måste ske på ett miljömässigt och socialt håll­bart sätt. Vi erbjuder ett kostnadsfritt onlinemöte där vi går igenom verksamhetssystem, innovationsgrad, varumärkesarbete och kommunikation kring hållbarhet.  Ta kontakt med oss så bokar vi en tid.

Vill ni ta tempen på ert hållbarhetsarbete? Gör vår snabbanalys så har vi en bra utgångspunkt!