Regeringens ambition med Agenda 2030 är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av FN:s globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

För att klara omställningen måste alla delar av samhället ta en aktiv roll. Företag bör se de sjutton målen som en central del av sitt hållbarhetsarbete samt som en indikation på vad samhället på sikt kommer att anse som nödvändigt, accepterat och efterfrågat.

Det här kräver en medveten styrning mot tydliga och kvantifierade hållbarhetsmål. Men studier visar att företagens mål och åtgärder ofta inte bidrar till verklig förändring eller främjar en hållbar framtid på ett relevant sätt.

Fem forskare i Göteborg har studerat några vanliga metoder som företag använder i sin bedömning av hur de kan bidra till de globala målen. Deras analys visar att företag ofta fokuserar på de mål där de redan presterar bra, mål där det är enklast att göra förbättringar eller mål som ger en fördelaktig bild av verksamheten. Det här förhållningssättet riskerar att kamouflera att verksamheten egentligen fortsätter som vanligt och att företaget struntar i andra mål som har större betydelse för en ökad hållbarhet.

Studier visar bland annat att:

  • Engagemanget för FN:s hållbarhetsmål bland världens största börsnoterade bolag till stora delar är symboliskt.
  • Få företag har relevanta, mätbara mål eller mål som ingår i företagets affärsstrategi.
  • Få storföretag rapporterar konkreta åtgärder som relaterar till målen, vilket i värsta fall bidrar till grönmålning.

Läs hela debattartikeln i Dagens Nyheter.

Boka ett onlinemöte med Green Onion

Näringslivet spelar en central roll för att Agenda 2030 ska kunna genomföras. Det kräver högre ambitioner och en större transparens hos företagen. Vi erbjuder ett kostnadsfritt onlinemöte där vi går igenom ert verksamhetssystem, tittar närmare på varumärkesarbetet samt hur ni kommunicerar ert hållbarhetsarbete. Ta kontakt med oss så bokar vi en tid.

Vill ni ta tempen på ert hållbarhetsarbete? Gör vår snabbanalys så har vi en bra utgångspunkt!